Thời kỳ Hai Bà Trưng

40 - 43
Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc (Trưng Vương) được suy tôn làm vua, đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.
2 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 40 tới năm 43 Hiển thị kết quả từ 1 đến 2

Kháng chiến của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán

từ năm 42 tới năm 43

Sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, vua Hán nổi giận hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân. Năm...

Mã Viện đánh vào Giao Chỉ

năm 42

Bộ binh của Mã Viện và thủy quân của Đoàn Chí gặp nhau ở Hợp Phố. Tại đây, Đoàn Chí mắc bệnh, chết. Vua Hán cho Mã Viện thống suất cả thủy binh và bộ binh theo đường bờ biển...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...