Nhà Tề đô hộ

495 - 505

Nội dung chi tiết

Lý Trường Nhân chết, Thúc Hiến, em họ Lý Trường Nhân lên thay anh trong coi việc ở Giao Châu. Vì hiệu lệnh của mình chưa được thi hành, Lý Thúc Hiến sai sứ sang nhà Tống xin làm Thứ sử. Nhà Tống dùng Thái thú Nam Hải là Thẩm Hoán làm Thứ sử Giao Châu và cho Lý Thúc Hiến làm Ninh viễn tướng quân Tư Mã, giữ chức Thái thú hai quận Tân Xương và Vũ Bình. Thúc Hiến sau khi được dân chúng phục tùng liền đem quân giữ nơi hiểm yếu, không để cho Thẩm Hoán sang nhậm chức; Thẩm Hoán phải lưu lại Uất Lâm rồi chết ở đấy.

Lúc này ở Trung Quốc, nhà Tề (479 - 502) đã đánh đổ nhà Tống và phong ngay Thúc Hiến làm Thứ sử Giao Châu, để vỗ về đất miền Nam cho được yêu ổn. Tuy nhận chức Thứ sử Giao Châu của nhà Tề, nhưng Lý Thúc Hiến không cống lễ gì cả.

Đến năm 485, nhà Tề cử Lưu Khải sang làm Thứ sử Giao Châu, điều động quân các quận Nam Khang, Lư Lăng và Thủy Hưng sang đánh. Lý Thúc Hiến đầu hàng. Đến đây thời kỳ tự trị của anh em họ Lý cũng chấm dứt. Nhà Tề tiếp tục đô hộ nước ta.

Nhân vật liên quan

Lý Trường Nhân

Địa điểm liên quan

Giao Châu

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh