Nhà Tấn đô hộ

280 - 420

Nội dung chi tiết

Vua nước Ngô là Tôn Hạo sau khi đã đầu hàng nhà Tấn liền tự tay viết thư khuyên Đào Hoàng nên về với Tấn. Đào Hoàng nhận được thư rồi cũng giao nộp ấn theo về Lạc Dương. Vua Tấn hạ chiếu giao cho Đào Hoàng giữ chức củ, phong tước Uyển Lăng hầu. Giao Châu từ đó thuộc về nhà Tấn. Đào Hoàng làm quan ở Giao Châu trong 30 năm (271-300). Nhà Tấn đã tăng cường thiết lập chính quyền đô hộ đối với Âu Lạc.

Nhân vật liên quan

Đào Hoàng

Địa điểm liên quan

Giao Châu

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh