Nhà Hán đặt Giao Chỉ thành Giao Châu

203

Nội dung chi tiết

Nhà Hán đặt Giao Chỉ làm Giao Châu. Trước kia đời Hán Thuận Đế (126-144), Thái thú Giao Chỉ là Chu Xưởng xin lập Giao Chỉ làm châu, triều đình nhà Hán không cho. Đến đây, Thứ sử Trương Tân và Thái thú Sĩ Nhiếp cùng nhau dân biểu xin lập Giao Chỉ làm châu để được đối xử ngang hàng với các châu khác của Trung Quốc. Nhà Hán mới đặt Giao Chỉ làm Giao Châu và phong Trương Tân làm quan mục ở Giao Châu. Tên Giao Châu bắt đầu từ đây.

Nhân vật liên quan

Sĩ Tiếp

Địa điểm liên quan

Giao Châu Giao Chỉ

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh