Khởi Nghĩa Trần Tuân

1511

Nội dung chi tiết

Thời nhà Lê Sơ (thế kỉ thứ XV) là thời kì thịnh trị của nhà nước phong kiến. Tuy nhiên đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái. Vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài cung điện tốn kém. Nội bộ triều Lê chia bè kéo cánh, triều đình rốn loạn. quan lại địa phương cậy quyền ức hiếp nhân dân. Đời sống nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ, nhân dân và nhà nước phong kiến trở lên gây gắt làm bùng lên các cuộc khởi nghĩa. Một thủ lĩnh là Trần Tuân cũng tập hợp lực lượng ở vùng rừng núi Hưng Hóa, chiêu mộ được vài ngàn người, cắt đặt ngôi thứ. Năm 1511, ông cùng bộ tướng Nguyễn Nghiêm chính thức khởi binh chống triều đình tại Sơn Tây.

Nhân dân đi theo Trần Tuân khá đông, tụ tập hàng vạn người. Ông mang quân đến Từ Liêm uy hiếp kinh thành. Vua Tương Dực sai Trịnh Duy Sản, Nguyễn Văn Lang mang quân ra đánh, nhưng hai tướng bị Trần Tuân đánh bại, phải rút về Đông Ngạc và Nhật Chiêu. Nguyễn Văn Lang sai tập trung thợ ở các xưởng vũ khí của Bộ Công, bày kỳ binh để làm thanh thế tại Đông Hà bảo vệ cho kinh thành, nhưng đến đêm quân triều đình sợ thế Trần Tuân đều bỏ chạy.

Lúc đó Trịnh Duy Sản bại binh chỉ còn 30 người. Duy Sản tập hợp tàn quân, cùng quân sĩ thề cùng nhau đánh giặc, xé áo làm dấu hiệu, rồi nhân lúc chiều tối chia nhau lẻn đến trại của Trần Tuân. Ông vừa đánh thắng quân triều đình nên chủ quan không phòng bị. Lúc đó Trần Tuân mặc áo đỏ ngồi trên giường. Duy Sản cùng 30 người đột kích vào thẳng trong trại, đến nơi Trần Tuân ngồi, đâm chết Trần Tuân.
Các thủ hạ của ông ở quanh trại vẫn chưa biết ông bị giết, vẫn đóng đồn như trước. Giết được Trần Tuân, Trịnh Duy Sản sai quân đốt 3 tiếng pháo làm hiệu, cánh quân đến tiếp ứng của Nguyễn Văn Lang xông tới đánh giết. Quân Trần Tuân tan vỡ, chạy tới xã Thụy Hương, Tảo Động, bị giết và chết đuối rất nhiều.

Nhân vật liên quan

Lê Tương Dực Trần Tuân Trịnh Duy Sản

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh