Khới nghĩa Lý Bí thắng lợi

543

Nội dung chi tiết

Đầu năm 543, nhà Lương lại sai các tướng Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng đem quân sang hòng đánh chiếm lại Giao Châu. Quân Lương mới đến Hợp Phố đã bị quân ta chặn đánh cho đại bại. Quân giặc 10 phần chết 7,8 phần, số sống sót đều tan vỡ cả, tướng sĩ ngăn cấm cũng không được. Tôn Quýnh. Lư Tử Hùng phải dẫn tàn binh quay về Quảng Châu. Thấy binh lính bị thiệt hại quá nhiều, Lương Vũ Đế xuống chiếu bắt cả hai tên tướng cầm đầu bị tội chết ở Quảng Châu. Tháng 5 năm 543, Lý Bí cử tướng Phạm Tu mang quân vào phương Nam đánh tan quân Champa ở Cửu Đức. Vua Champa phải chạy trốn về nước. Biên viễn phía nam cũng tạm yên.

Nhân vật liên quan

Lý Nam Đế Phạm Tu

Địa điểm liên quan

Giao Châu

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
quocphong.tuvantuyensinh.vn

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh