Kháng chiến của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán

42 - 43

Nội dung chi tiết

Sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, vua Hán nổi giận hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân. Năm 42, Quang Vũ sai Phục ba tướng quân Mã Viện, Lâu thuyền tướng quân là Đoàn Chí đem quân ở các miền Quế Dương, Linh Lăng, Thương Ngô sang nước Âu Lạc đánh Trưng Vương.

Được tin, Trưng Vương cùng em là Trưng Nhị kéo quân đến vùng lăng Bạc để nghênh chiến. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Quân của Trưng Vương chiến đấu rất dũng cảm, song do thế yếu nên bị thua, phải lui về Cấm Khê (thuộc vùng Ba Vì, Hà Nội). Mã Viện đem quân đuổi theo. Sau gần 1 năm anh dũng chống địch, cuối cùng vì sức yếu, quân ta tan vỡ. Cuối cùng tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt trên đất Cấm khê. Cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến tháng 11 năm 43. Mùa thu năm 44, Mã Viện thu quân về Trung Quốc. Quân đi mười phần, khi về chỉ còn bốn, năm phần.

Nhân vật liên quan

Hai Bà Trưng

Địa điểm liên quan

Giao Chỉ

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
www.baotanglichsu.vn

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh