Chi tiết Kháng chiến của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Kháng chiến của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán (42 - 43)

Lược đồ kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Diễn biễn lịch sử

Sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, vua Hán nổi giận hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân. Năm 42, Quang Vũ sai Phục ba tướng quân Mã Viện, Lâu thuyền tướng quân là Đoàn Chí đem quân ở các miền Quế Dương, Linh Lăng, Thương Ngô sang nước Âu Lạc đánh Trưng Vương.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
www.baotanglichsu.vn

Địa điểm liên quan

Giao Chỉ

Giao Chỉ là tên gọi địa danh một phần lãnh thổ Việt Nam trong lịch sử, từ thời Hùng Vương đến các kỳ thời Bắc thuộc. Giao Chỉ nguyên là tên gọi của một bộ trong số 15 bộ của nước Văn Lang thời xưa. Bộ Giao Chỉ thời Hùng...

Nhân vật liên quan

Hai Bà Trưng (? - 43)

Hai Bà Trưng là Trưng Trắc và Trưng Nhị ở huyện Mê Linh (vùng đất từ ba Vì đến Tam Đảo, nay thuộc Hà Nội, Vĩnh Phúc) là con gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, con trai Lạc tướng huyện Chu...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết