Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng

1409 - 1414

Nội dung chi tiết

Sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại, tiếp theo là cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi bị tan rã, hai tướng Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân bi Trần Ngỗi giết chết, con trai của Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị cùng nhiều nghĩa quân bỏ vào Nghệ An, đưa Trần Quý Khoáng (con của Trang Định vương Trần Ngạc, cháu nội vua Trần Nghệ Tông) lên ngôi vua, lấy hiệu là Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa.

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu. Giữa năm 1411, quân Minh được tăng viện binh, mở cuộc tiến công vào Thanh Hóa, nghĩa quân rút vào Thuận Hóa.

Tháng 8-1413, quân Minh đánh vào Thuận Hóa, nghĩa quân tan rã dần, Trần Quý Khoáng, Đặng Dung, Nguyễn cảnh Di lần lượt bị bắt. Cuốc khởi nghĩa thất bại.

Nhân vật liên quan

Nguyễn cảnh Chân Trần Nghệ Tông Đặng Tất Trùng Quang Đế Giản Định Đế

Địa điểm liên quan

Nghệ An Thanh Hóa

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh