Chi tiết Cuộc bãi công của công nhân Ba Son .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (1925 - 1925)

Nhà máy đóng tàu Ba son xưa

Diễn biễn lịch sử

Cuộc đấu tranh của hơn một nghìn công nhân xưởng sửa chữa tàu thuỷ Ba Son (Sài Gòn) do Tôn Đức Thắng lãnh đạo, kéo dài tám ngày (4 - 12.8.1925).

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Tôn Đức Thắng (1888 - 1980)

Tôn Đức Thắng còn có bí danh Thoại Sơn và từng được gọi là Bác Tôn, là Chủ tịch nước thứ hai và cuối cùng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Chủ tịch nước đầu tiên của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết