Thời kỳ Nhà Nguyễn

1802 - 1945




Trong nửa thế khỉ thống trị, trên một đất nước xảy ra nhiều biến động lớn, nhà Nguyễn ra sức củng cố quyền thống trị, phục hồi kinh tế, chấn chỉnh văn hoá. Tuy nhiên, trong điều kiện của giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến Việt Nam, với tư tưởng bảo thủ, nhà Nguyễn không tạo ra được cơ sở cho một bước phát triển mới.




135 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1802 tới năm 1945 Hiển thị kết quả từ 31 đến 40

Thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

ngày 28 tháng 7 năm 1929

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập ngày 28-7-1929, là cơ quan lãnh đạo của các cấp Công đoàn.Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản...

Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng

ngày 17 tháng 6 năm 1929

Trong thập niên 1920, phong trào cách mạng phản đế quốc, phản phong kiến phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Một trong những tổ chức cách mạng tích cực nhất lúc bấy giờ là Việt Nam Thanh niên Cách...

Hội nghị lần thứ nhất Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội

từ ngày 1 tháng 5 năm 1929 tới ngày 9 tháng 5 năm 1929

Cuối tháng 3 năm 1929, tại Hà Nội, một nhóm Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã họp và tự lập một tổ chức Cộng sản đầu tiên trong nước và đặt ra mục tiêu vận động chuyển Hội...

Thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên

tháng 3 năm 1929

Cuối tháng 3-1929, nhóm những người tích cực trong Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Bắc Kỳ nhận thấy sự bức thiết phải thành lập một tổ chức cộng sản trong khi Tổng bộ ở nước...

An Nam cộng sản Đảng được thành lập

năm 1929

An Nam Cộng sản Đảng là một trong ba tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. An Nam cộng sản Đảng thành lập vào tháng 8 năm 1929. Đại hội Thành lập được tổ chức...

Tân Việt cách mạng Đảng ra đời

ngày 14 tháng 7 năm 1928

Tân Việt Cách mệnh Đảng (hay gọi tắt là Đảng Tân Việt) là một chính đảng tồn tại ở Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20 với chủ trương "Đánh đổ đế quốc, xây dựng một xã hội...

Nguyễn Ái Quốc đến Xiêm (Thái Lan)

năm 1928

Mùa thu 1928, ông từ châu Âu đến Xiêm La (Thái Lan), cải trang là một nhà sư đầu trọc, với bí danh Thầu Chín để tuyên truyền và huấn luyện cho Việt kiều tại Xiêm, đồng thời xuất bản...

Việt Nam Quốc dân đảng ra đời

ngày 25 tháng 12 năm 1927

Việt Nam Quốc dân Đảng - được gọi tắt là Việt Quốc - là một chính đảng được thành lập năm 1927 tại Hà Nội. Sau năm 1975, do biến động chính trị, tổ chức này hầu như chỉ hoạt...

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản

năm 1927

Đầu năm 1927, đề cương các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc đã được tập hợp lại trong một số cuốn sách nhan đề “Đường Kách mệnh” gồm 101 trang chữ Quốc ngữ, in lytô mực đen trên giấy nến...

Nhà yêu nước Phan Châu Trinh qua đời

ngày 24 tháng 3 năm 1926

Phan Châu Trinh, hiệu Tây Hồ, sinh ngày 9-9-1872, tại Tây Lộc, Hà Đông, Quảng Nam. Sau một thời gian hoạt động cách mạng, ngày 24-3-1926, Phan Châu trinh đột ngột qua đời tại Sài Gòn. Vốn là một học...



Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...