Thời kỳ Kháng Chiến Chống Mỹ

1945 - 1975
Trong hơn năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, cách mạng đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, có giải quyết đuôc thì thành quả Cách Mạng Tháng Tám mới được giữ vững và phát huy. Xây dựng chính quyền cách mạng, diệt giặc đói, giặc dốt, khắc phục khó khăn về tài chính, đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền là những nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta.
61 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1945 tới năm 1975 Hiển thị kết quả từ 51 đến 60

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

ngày 20 tháng 12 năm 1946

“Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ...

Toàn quốc kháng chiến

20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946

Sáng 19-12, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đại diện cho các mặt trận và các chiến khu: “Giặc Pháp đã hạ tối hậu thư đòi tước khí giới của quân đội, tự vệ, công an ta. Chính phủ đã...

Ngày toàn quốc kháng chiến

ngày 19 tháng 12 năm 1946

Sau cách mạng tháng tám 1945, thực dân Pháp tìm mọi cách thực hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Bội ước hiệp định sơ bộ 6/3/1945 và thoả ước 19/4/1945, thực dân Pháp ráo riết tăng...

Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua Hiến pháp nuớc Việt Nam dân chủ cộng hòa

ngày 9 tháng 11 năm 1946

Tham dự kỳ họp có 290 đại biểu Quốc hội. Quốc hội thảo luận và thông qua các chủ trương cấp bách để chuẩn bị kháng chiến. Quốc hội triệt để tín nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người công...

Hồ Chí Minh ký Tạm ước Việt - Pháp

ngày 14 tháng 9 năm 1946

Do thái độ ngoan cố và hiếu chiến của thực dân Pháp, cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn chính phủ Việt – Pháp ở Phôngtennơblô thất bại. Lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang ở thăm nước...

Thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nay là Tổng công đoàn Việt Nam

ngày 20 tháng 7 năm 1946

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của các cấp Công đoàn và thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, tham gia...

Đàm phán Việt – Pháp ở Phôngtennơblô

từ ngày 6 tháng 7 năm 1946 tới ngày 10 tháng 9 năm 1946

Phái đoàn Chính phủ Việt Nam do Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn, phái đoàn chính phủ Pháp do Mắc Ăngđrê dẫn đầu. Ngày 6-7, cuộc đàm phán khai mạc. Phái đoàn Chính phủ Pháp vẫn giữ nguyên những quan...

Ký Hiệp định sơ bộ Việt – Pháp

ngày 6 tháng 3 năm 1946

Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt là một hiệp định được ký ngày 6 tháng 3 năm 1946 giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiệp định này được xem là một nước cờ chính trị của cả hai...

Quốc hội khóa I họp kỳ đầu tiên

ngày 2 tháng 3 năm 1946

Quốc hội Việt Nam khóa I (nhiệm kì 1946-1960) là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quốc hội này đã thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến...

Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945

ngày 6 tháng 1 năm 1946

Ngày 3/9/1945, chỉ một ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...