Thời kỳ Kháng Chiến Chống Mỹ

1945 - 1975
Trong hơn năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, cách mạng đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, có giải quyết đuôc thì thành quả Cách Mạng Tháng Tám mới được giữ vững và phát huy. Xây dựng chính quyền cách mạng, diệt giặc đói, giặc dốt, khắc phục khó khăn về tài chính, đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền là những nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta.
61 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1945 tới năm 1975 Hiển thị kết quả từ 41 đến 50

Chiến dịch Biên giới

từ ngày 16 tháng 9 năm 1950 tới ngày 22 tháng 10 năm 1950

Tháng 6-1950, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới. Ngày 7-7, Bộ Tổng tư lệnh ra mệnh lệnh về chiến dịch Biên giới Cao-Bắc-Lạng. Mục đích: tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới,...

Ngày truyền thống thanh niên xung phong

ngày 15 tháng 7 năm 1950

Ngày 15/7/1950, thực hiện chỉ đạo của Trung Ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Đoàn thanh vận Trung Ương quyết định thành lập đội thanh niên xung phong công tác Trung Ương đầu tiên phục vụ chiến...

Ngày toàn quốc chống Mỹ

ngày 19 tháng 3 năm 1950

Đế quốc Mỹ cho 2 tàu chiến Anđécxơn và Stíchken cập bến Sài Gòn, chuẩn bị thao diễn lực lượng để uy hiếp tinh thần đồng bào ta. Hàng vạn đồng bào Sài Gòn xuống đường tuần hành thị uy...

Ngày truyền thống sinh viên học sinh Việt Nam

ngày 9 tháng 1 năm 1950

Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950 phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an...

Hiệp định Pháp-Việt (Hiệp định Élysée)

từ ngày 8 tháng 3 năm 1949

Một văn kiện được ký kết ngày 8 tháng 3 năm 1949 giữa Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam Bảo Đại và Tổng thống Pháp, theo đó công nhận Quốc gia Việt Nam là một nước độc lập nằm trong...

Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

ngày 11 tháng 6 năm 1948

Cách mạng tháng Tám thành công, ba năm sau, trong bộn bề công việc, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở vào giai đoạn gay go, quyết liệt, nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành thời gian...

Hiệp định Vịnh Hạ Long (Accords de la baie d'Along)

từ ngày 5 tháng 6 năm 1948

Cho phép thành lập Quốc gia Việt Nam gồm cả ba miền Bắc Trung Nam, nằm trong Liên hiệp Pháp...

Chiến dịch Việt Bắc

từ ngày 7 tháng 10 năm 1947 tới ngày 22 tháng 12 năm 1947

Kế hoạch tiến công Việt Bắc do Xalăng (Salan), Tư lệnh chiến trường Bắc Đông Dương vạch ra và được Chính phủ Pháp phê chuẩn tháng 7-1947. Âm mưu của cuộc tiến công này, như lời Vally tuyên bố, là...

Ngày thương binh liệt sĩ

ngày 27 tháng 7 năm 1947

Cách mạng tháng tám 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp âm mưu trở lại xâm lược nước ta. Núp sau quân Anh - Ấn, chúng trắng...

Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”

ngày 22 tháng 12 năm 1946

Bản chỉ thị vạch rõ: Mục đích: đánh phản động thực dân Pháp xâm lược, giành thống nhất và độc lập; Tính chất: trường kỳ kháng chiến, toàn diện kháng chiến; Chính sách: đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...