Thời kỳ Bắc Thuộc Lần 2 và Khởi Nghĩa Bà Triệu

43 - 54113 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 43 tới năm 541 Hiển thị kết quả từ 1 đến 10

Nhà Lương đô hộ

từ năm 505 tới năm 543

Năm 502, ở Trung Quốc diễn ra sự loạn lạc, gọi là thời Nam – Bắc triều, kéo dài gần hai thế kỷ, từ 420 đến 589. Bắc triều gồm: Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu...

Nhà Tề đô hộ

từ năm 495 tới năm 505

Lý Trường Nhân chết, Thúc Hiến, em họ Lý Trường Nhân lên thay anh trong coi việc ở Giao Châu. Vì hiệu lệnh của mình chưa được thi hành, Lý Thúc Hiến sai sứ sang nhà Tống xin làm Thứ...

Lý Trường Nhân nắm quyền tự trị ở Giao Châu

năm 468

Người trong Giao Châu là Lý Trường Nhân, nhân lúc Thứ sử Lưu Mục bị bệnh chết, đã giết chết những bộ thuộc của Lưu Mục đem từ Trung Quốc sang rồi chiếm giữ Giao Châu, tự xưng là Thứ...

Nhà Tống đô hộ

từ năm 420 tới năm 479

Sau khi nhà Tấn suy sụp, ở Trung Quốc diễn ra cục diện Nam – Bắc triều. Nhà Tống lên thay nhà Tấn. Đỗ Tuệ Độ là Thứ sử Giao Châu trước đó đã đầu hàng nhà Tống. Đất nước...

Nhà Tấn đô hộ

từ năm 280 tới năm 420

Vua nước Ngô là Tôn Hạo sau khi đã đầu hàng nhà Tấn liền tự tay viết thư khuyên Đào Hoàng nên về với Tấn. Đào Hoàng nhận được thư rồi cũng giao nộp ấn theo về Lạc Dương. Vua...

Khởi nghĩa Bà Triệu

năm 248

Khi nhà Ngô xâm lược đất nước, chế độ áp bức và bóc lột của nhà Ngô trên nước ta vô cùng tàn bạo. Khi được vua Ngô cử sang làm thứ sử nước ta, Chu Phù và bọn tay...

Nhà Ngô đô hộ nước Âu Lạc

từ năm 210 tới năm 280

Cuối đời Hán, Trung Quốc đại loạn. Nhà Ngô chiếm giữ miền Nam Trung Quốc, sát biên giới nước ta. Chúa Ngô là Tôn Quyền mưu cướp quyền đô hộ Giao Châu. Nhà Hán bất lực không giữ được. Đến...

Lưu Biểu chống lại nhà Hán

năm 206

Năm 206, Châu mục Giao châu là Trương Tân (được Tào Tháo nhân danh Hán Hiến Đế phong từ năm 203) bị bộ tướng Khu Cảnh giết chết. Lưu Biểu (là thủ lĩnh quân phiệt đầu thời Tam Quốc trong...

Nhà Hán đặt Giao Chỉ thành Giao Châu

năm 203

Nhà Hán đặt Giao Chỉ làm Giao Châu. Trước kia đời Hán Thuận Đế (126-144), Thái thú Giao Chỉ là Chu Xưởng xin lập Giao Chỉ làm châu, triều đình nhà Hán không cho. Đến đây, Thứ sử Trương Tân...

Nhà nước Lâm Ấp được thành lập

năm 190

Huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam ở miền Nam nước ta, cách xa thủ phủ đô hộ của phong kiến Trung Quốc. Nhân lúc Trung Quốc loạn lạc, dân Tượng Lâm ở nơi xa xôi nhất đã nổi dậy,...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...